Schadepost: huishoudelijke hulp

Vergoeding van de hulpbehoefte
Wanneer iemand als gevolg van een ongeval letsel heeft opgelopen, kan het zijn dat hij vanwege zijn letsel het huishouden niet meer kan doen. De aansprakelijke partij dient de kosten voor huishoudelijk hulp te vergoeden. Voor de schadepost huishoudelijk hulp hoeft de benadeelde niet per se daadwerkelijk hulp in te hebben geschakeld. Er wordt een bepaalde vergoeding betaald, ongeacht de vraag of deze vergoeding uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt betaald aan huishoudelijk hulp. Het slachtoffer hoeft niet te bewijzen dat hij daadwerkelijk hulp heeft ingeschakeld en dat hij heeft betaald voor deze hulp. Het gaat namelijk om vergoeding van de hulpbehoefte. De behoefte aan huishoudelijk hulp wordt vastgesteld aan de hand van de medische situatie en de concrete omstandigheden van het geval. In de praktijk wordt het huishouden vaak overgenomen door de partner of familieleden/vrienden.

46099087_sDefinitie huishoudelijk hulp
Het uitgangspunt is dat wanneer iemand een ongeval heeft gehad door de schuld van een ander, hij zoveel mogelijk in dezelfde situatie als voor het ongeval moet worden gebracht alsof het ongeval niet was gebeurd. Dit betekent in geval van niet meer kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken dat er een vergoeding moet worden betaald voor het betalen van een schoonmaker. De Letselschade Raad hanteert in zijn richtlijn de volgende definitie van huishoudelijk hulp:”De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid (…)”.

De richtlijn ziet niet toe op persoonlijke verzorging en verplegende taken. Onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals beschreven in de definitie van huishoudelijke hulp. Wanneer er veel meer hulp noodzakelijk is dan in de richtlijn beschreven,  dan kan er natuurlijk worden afgeweken van de richtlijn.

Normbedragen huishoudelijk hulp 
De kosten voor huishoudelijk hulp worden vastgesteld aan de hand van de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad. In de richtlijn staan twee categorieën van beperkingen: Licht beperkt tot matig beperkt en zwaar beperkt tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Licht beperkt tot matig beperkt en zwaar beperkt

  • Alleenstaande:licht tot matig beperkt geeft recht op € 65,00 per week, zwaar beperkt: € 130,00 per week.
  • Tweepersoonshuishouden: licht tot matig beperkt geeft recht op € 86,00 per week, zwaar beperkt: € 172,00 per week.
  • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: licht tot matig beperkt geeft recht op € 162,00 per week, zwaar beperkt: € 324,00 per week.
  • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: licht tot matig beperkt geeft recht op € 140,00 per week, zwaar beperkt: € 280,00

De bovenstaande normbedragen gelden alleen voor de eerste dertien weken na het ongeval. Na deze dertien weken wordt gekeken hoeveel huishoudelijke hulp nog steeds nodig is. De tegenpartij dient ook die hulp te betalen.

Berekening schadevergoeding
De schadevergoeding voor de kosten van huishoudelijk hulp wordt vastgesteld volgens de volgende formule: normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval). Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin het slachtoffer bijdroeg in het huishouden.

Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking van de richtlijn
Voorbeeld 1: man en vrouw, geen kinderen. De vrouw loopt bij ongeval hersenkneuzing op en de man was al zwaar hartpatiënt en daardoor volledig arbeidsongeschikt. De vrouw verrichtte vóór het ongeval daarom een zeer groot deel van het huishoudelijk werk, naast een betaalde parttime baan. De bijdrage van de vrouw vóór het ongeval wordt conform art. 3 op 75% gesteld. Tijdens de eerste drie maanden na het ongeval kan de vrouw niets in het huishouden doen. Zij valt dus in de categorie zwaar beperkt. Er volgt dan een vergoeding van 75% van € 172,00 = € 129,00 per week. Na drie maanden vindt schadevaststelling plaats op basis van de concrete situatie. Er is nog steeds mantelzorg nodig, waarbij wordt uitgegaan van een uurtarief van € 9,00.

Schadevergoeding claimen?
Heeft u een ongeval gehad en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van uw letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stuur een mail naar info@judicaletselschade.nl of bel 029 42 67 180